Denetim sistemi, yasa koyucunun çıkarmış olduğu mevzuatın uygulanması sürecinde, yönetime geri bildirimde bulunması, bu yolla milli eğitim teşkilatının sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlaması bakımından, kurumlar için yaşamsal önem taşımaktadır. Belirtilen gerekçeler nedeniyle, denetim alanında yaşanılan sorunların çözümü, eğitim sisteminin de en verimli şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır.

Anayasanın 10. Maddesinde; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” denilmektedir.

657 Sayılı Kanunun 10.maddesinde; “Devlet Memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.” 17.Maddesinde: “Devlet memurları, bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler” denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği’nin “Eğitim Müfettişleri Başkanlığının Görevleri” başlıklı 41/2. Maddesinde;” İlde bulunan kurumların rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hizmetlerini planlamak ve yürütmek”,

 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nin “sınavlar” başlıklı 28/9. Maddesinde “İl millî eğitim müdürlüğünce, il millî eğitim müdür yardımcısı/maarif müfettişi/il millî eğitim şube müdürü/maarif müfettiş yardımcıları arasından en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olanlar, sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilir.” Aynı yönetmeliğin “Sınav Yapılan İlçede Sınava Girecek Kursiyer Sayısına Göre Sınavlarda Görev Alacaklar” başlıklı Ek-9 /1. Maddesinde; “Sınavlarda sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere ilk 100 kursiyer için il millî eğitim müdür yardımcısı/ maarif müfettişi/il millî eğitim şube müdürü/maarif müfettiş yardımcısından biri görevlendirilir”.  

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler” başlıklı 6/1, maddesinde: Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılışında 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen müracaat şartları da aranır. Görevlendirilen maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı inceleme raporunu görevlendirme yazısının/onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde düzenler ve teslim eder” denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 6/1. maddesinde “Özel öğretim kurumlarının açılışlarında maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/ eğitim uzmanı/ araştırmacıları görevlendirir” hükümleri yer almaktadır.

Anayasa, 657 Sayılı DMK, ilgili yönetmelik hükümleri ve mebbis uygulamalarındaki esaslar açık olmasına rağmen; ülkemiz genelinde yapılan “direksiyon dersi uygulama sınavlarında” görev alacak unvanlar/kişiler arasında ayrım yapılmaksızın şartları tutanlara eşit ve sıralı  ve/veya puan usulü şeklinde görevlendirme yapılması gerekirken, anılan sınavlarda eşitlik ilkesine uyulmamakta, öncelikle il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürleri görevlendirilmek yoluyla mevzuat ve yönetmeliğe aykırı davranılmaktadır.

İdari işlemlerin tesisinde, yasanın/mevzuatın açıkça düzenlemediği hususlarda gerekçeleri belirtilerek kullanılan takdir hakkı, mutlak ve sınırsız olmayıp, yasa koyucunun yasa/mevzuat metnindeki amacı doğrultusunda;  kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olup, bu açıdan da yargı denetimine tabidir. Kamu hizmetinin verimliliği, etkinliği ve kamu yararı ile kişi yararı arasında denge kurulması sorumluluğu bu hak ve yetkinin sınırını oluşturmaktadır. Gerekçeleri mevzuatın ve hukukun ruhuna uygun ve hukuken de kabul edilebilir olması gereken bu yetkiyi amir konumundaki kişiler kullanır.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği 28/9 maddesinde; İl millî eğitim müdürlüğünce, il millî eğitim müdür yardımcısı/ maarif müfettişi/ il millî eğitim şube müdürü/ maarif müfettiş yardımcıları arasından en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olanlar, sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilir” hükmü yer almaktadır. Belirtilen sıralamada, kişi ve görevliler arasında herhangi bir öncelik sıralaması söz konusu değildir.

Mebbis Bilişim Sistemleri MTSK İşlemleri butonu altında Duyurular ve Sınav Yürütme Komisyonu butonunda genel kurallar ve görevlendirme adımları belirtilmektedir.  Burada da görevlendirmelerde  “… puan sıralamasına göre eşitliğin olması durumunda, bir önceki yerleştirilir” denildiği; bu açıklamadan da kanun koyucunun, görevlendirmelerde  eşitliği amaçladığı anlaşılmaktadır.

 

Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı olarak çalışan ve yönetmelikte geçen zümreler-birimler arasında birinin lehine diğerinin aleyhine olacak şekilde görevlendirme yapılması, şüphesiz kurumlarda çalışma barışını bozmaktadır.  Kaldı ki sınav görevlendirmelerinde Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri lehine olacak şekilde iş aletleri uygulama sınavları ile SRC uygulama sınavlarında da görev verilmektedir.

Özel öğretim kurumlarının açılması – kapatılması ve benzeri incelemelerinde il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin de görevlendirileceği belirtilmesine karşın, sözü edilen işlemlerde tümüyle eğitim müfettişleri görevlendirilirken,  sınav görevlendirmelerinde meslektaşlarımızın unutulması (!) kabul edilebilir bir durum değildir. Mali boyutlu idari işlemlerde belli bir grup personelin görevlendirilmesine öncelik verilmesi, çalışanlar arasında eşit ve adaletli davranılmaması, kurumların çalışma barışını bozmakta, meslektaşlarımızın kendi içlerinde adalet duygusunu zedelemekte, iş verimi ve iş doyumlarını olumsuz etkilemektedir.

Talebimiz; Eğitim müfettişlerinin, asli görevleri arasında olan özel öğretim kurumlarının eğitim faaliyetlerinin bir parçası durumundaki her türlü sınav etkinliklerini denetlemeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, yasalarla belirtilmiş olan eşitlik ilkesinin uygulanması, Milli Eğitim Bakanlığı MTSK Yönetmeliği’nin 28/9. maddesinde sıralanan ünvanların, herhangi bir öncelik sırasının bulunmadığı; il milli eğitim müdürlerinin sözü edilen görevlendirmelerde personeli arasında eşitlik ilkesine uymaları gerektiğinin, Özel Öğretim Genel Müdürlüğünce yayımlanacak bir genelgede açıkça belirtilmesidir.           

TEM-SEN Merkez Yönetim Kurulu

TPL_BACKTOTOP